Vår valplattform – en hoppfull framtid för Jönköpings kommun

En hoppfull framtid för Jönköpings kommun

Vi vill att Jönköping ska vara en kommun som präglas av företagsamhet, jämlikhet och social rörligt. Här ska varje ny generation ges chanserna och möjligheterna – att själva kunna forma sina liv. Med frihet under ansvar, såväl i relationen till det gemensamma som gentemot familj och vänner vill vi bygga ett samhälle som håller ihop. Där rättigheter, skyldigheterna och möjligheterna är lika för alla.

En ansvarsfull ekonomisk politik är grunden för en välfungerande kommun. Varje skattekrona ska användas ansvarsfullt i syfte att inte överbeskatta medborgarna.

Den kommunala verksamheten ska präglas av hög kvalitet och en bra arbetsmiljö för personalen. Som medborgare i Jönköpings kommun ska man tryggt kunna lita på att kommunen har medborgarnas bästa för ögonen och att rätten att välja skola eller omsorg kommer att värnas. Jönköping ska vara en attraktiv kommun för människor i livets alla faser att bo och leva i. Med nya bostäder i alla delar av kommunen skapar vi förutsättningar för Jönköping att växa.

 

VÅRA FÖRSLAG FÖR EN HOPPFULL FRAMTID FÖR JÖNKÖPINGS KOMMUN:

 • En ansvarsfull ekonomisk politik för att rusta Jönköping för tuffare tider.
 • Vara en attraktiv arbetsgivare inom den kommunala verksamheten; genom verksamhets-, ledarskaps- och medarbetarutveckling.
 • Driva den kommunala verksamheten med ett medborgarfokus.
 • Minskad personalomsättning genom strategisk kompetensutveckling.
 • Värna valfrihet, trygghet och säkerhet.
 • Skapa förutsättningar för fler bostäder i alla delar av kommunen.
 • Behålla det fria skolvalet och en skola på hög nivå.
 • Behålla en omsorg på toppnivå och skapa förutsättningar för olika typer av boenden för äldre i kommunen.

Ladda ned den här sektionen:

Flygblad1_en_hoppfull_framtid

 

 

Fler bostäder i ett växande Jönköping

Att möjliggöra fler bostäder i Jönköping är en högt prioriterad fråga för Moderaterna i Jönköping. Bostäder är en förutsättning för tillväxt. Bostadsbristen ska inte stå i vägen för jobb eller studier i Jönköping.

Vi vill ta täten i frågan om att bygga högre fastigheter och tätare stadskärnor. Genom förtätning används den byggbara marken effektivare och är dessutom skonsammare mot miljön. Bostadsfrågan är oerhört viktig för attraktiviteten och i dag finns det för få bostäder i Jönköping. Moderaterna vill öka bostadsbyggandet så att Jönköping blir en attraktiv etableringsort för företag och människor. Det ska vara enkelt att fatta beslutet om flytt till Jönköping. Med olika typer av boendeformer gör vi det möjligt för människor i livets alla faser att kunna bo, arbeta och leva i Jönköping.

 

VÅRA FÖRSLAG FÖR FLER BOSTÄDER I ETT VÄXANDE JÖNKÖPING:

 • Bygg på höjden, enklare och billigare. Fler tomter och mark för småhus.
 • Frigöra kapital för nyinvesteringar, genom försäljning av delar av allmännyttans äldre fastigheter.
 • Bostäder för unga och studenter.
 • Möjligheter för äldre att bo kvar i sin kommundel.
 • Skapa förutsättningar olika boendeformer för äldre; seniorboende, trygghetsboende med mera.
 • Förenkla processer från detaljplan till byggnationer.

Ladda ner den här sektionen:

Flygblad2_bostader

 

Förbättrad tillgänglighet i ett växande Jönköping

En bra infrastruktur är avgörande för att människor och företag ska kunna verka och etablera i Jönköping. Goda kommunikationer är viktigt för att näringsliv, turism och mässverksamhet ska kunna utvecklas. Moderaterna i Jönköping vill arbeta för fortsatta satsningar på Jönköpings flygplats och ut- och ombyggnaden av E4:an och övriga riksvägar. Med en fyrfilig bro över Munksjön underlättar vi för såväl kollektivtrafiken som för blåljus att passera smidigare under dygnets alla timmar. Vi vill också verka för bättre vägar, trafikflöden och kommunikationer i både stadskärna och på landsbygden.

Vi vill att Jönköping ska vara en kommun för alla. Moderaterna tar därför tillgänglighetsfrågorna på stort allvar. Vi ska i samråd med näringsliv och intresseföreningar arbeta för att Jönköping utvecklas till en bra plats oavsett om man har rörelsehinder eller andra funktionsnedsättningar. Vi kommer därför sträva efter att all utveckling inom kommunen ska drivas av ett tillgänglighetstänk redan i planeringsstadiet.

 

VÅRA FÖRSLAG FÖR ETT TILLGÄNGLIGARE JÖNKÖPING:

 • Bygga bron över Munksjön fyrfilig med separat blåljus- och kollektivtrafikfil.
 • Införa avgiftsfria bussresor för pensionärer under lågtrafik.
 • Minskat byggande av trafikhinder på gatorna.
 • Bredbandsutbyggnad som även täcker landsbygden i kommunen. Ett snabbt bredband gör det möjligt för de som bor på lands- bygden att vara del av det digitala samhället.
 • Satsa på ett rejält utbyggt och förnyat hamnområde i Jönköping.
 • Utveckla Jönköping Airport.
 • Undersöka möjligheterna att underlätta trafikflödena i tätorterna.
 • Satsa på miljövänlig teknik och infrastruktur för kommunens fordonsflottor.
 • Bygg ihop ”felande länkar” i cykelvägnätet.
 • Att vi informerar om och kontrollerar att tillgänglighetskrav uppfylls.
 • Att vi samordnar med intresseföreningar i frågor om tillgänglighet och anpassningar av byggnader och anläggningar framtagna i kommunens regi.

Ladda ner den här sektionen:

Flygblad3_forbattrad_tillganglighet

 

Students or pupils of school class writing an exam test in classroom concentrating on their work

En utbildning som rustar för framtiden

I Jönköping kan vi glädja oss över en bra skola med ett högt antal behöriga lärare jämfört med riket. Moderaterna vill fortsätta den positiva utvecklingen genom att erbjuda lärare i kommunen mer fortbildning och bra karriärmöjligheter. I Jönköpings kommuns verksamheter ska en lärare kunna välja flera karriärvägar inom pedagogik förutom chefs- och rektorskarriärer.

Vår utbildningspolitik bygger på kunskapsfokus och studiero. Utgångspunkten är att alla ska få möjligheten att utvecklas utifrån sina intressen och sin förmåga. Det arbetet börjar redan i förskolan. Med små barngrupper och en fortsatt utbyggnad av förskolor och skolor möter vi en växande befolkning.

Med en ökad användning av digitalisering i skolan kan både intresse och nyfikenhet väckas samtidigt som tekniska hjälpmedel kan underlätta undervisningen och lärandet. Kopplingen mellan skola och arbetsmarknad är viktig för att alla ska kunna hitta sin plats i yrkeslivet och samhället.

En fungerande utbildningspolitik är också viktig för integrationen och nyanländas möjlighet att bli självförsörjande och delaktiga i samhället. Vi vill se fler innovativa lösningar som kombinerar utbildningsinsatser med bra praktik. Det möjliggör kontakter för framtida jobb och en sänkt tröskel till arbetsmarknaden.

 

VÅRA FÖRSLAG FÖR EN UTBILDNING SOM RUSTAR FÖR FRAMTIDEN:

 • Ökat fokus på trygghet och säkerhet i skolan med trygghets- kameror, nya entrésystem och riskanalyser på skolorna.
 • Ökat samarbete med företagen för att möjliggöra arbetsplatsförlagd SFI.
 • Ökad användning av digitala hjälpmedel i skolan. Möjliggöra fler karriärvägar för lärare och skolpersonal.
 • Utveckla Upptech för att stimulera intresset för teknik och naturvetenskap.
 • Förstärkt kvalitetssäkring av skolan för att kunna stödja alla elever utifrån deras behov.
 • Fler verktyg till lärare och skolpersonal för att kunna hålla ordning och reda i klassrummet.
 • Införa mobilfria klassrum.

Ladda ner den här sektionen:

Flygblad4_utbildning

 

Ett bra företagsklimat för fler jobb och ett starkt näringsliv

Det finns en framåtanda och dynamik i Jönköpings kommun som vi ser som en stor potential för framtidens utveckling. Jönköping har under många år varit en expanderande kommun och vi är i rask takt på väg att få en stad med 150 000 invånare. Vi ser att högskolan haft en mycket positiv inverkan på kommunens utveckling med akademisk och kulturell påverkan och ett utbyggt uteliv. I kombination med vårt fördelaktiga logistiska läge i en av Sveriges tillverkningstätaste regioner har vi väldigt goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

För att den här utvecklingsdynamiken ska fortsätta måste vi ha en fortsatt hög nivå på välfärden och den offentliga servicen. Vi måste även bredda utbildningsutbudet med fler utbildningar på högskolan, yrkesutbildningar och andra utbildningar för att svara upp till den ökade efterfrågan som blir när kommunen växer. Utbildningar inom turism och besöksnäring kommer få ökad betydelse då den typen av näringar spås öka markant de närmaste åren i takt med att kommunen växer och fler investeringar inom hotell-, restaurang- och mässverksamhet har förutsättningar att komma på plats.

Moderaterna vill tillsammans med näringslivet driva på utvecklingen av kultur- och fritidsutbudet för att genom ett mångsidigt utbud av aktiviteter öka kommunens attraktivitet. Med en ökad attraktivitet kan vi få fler företag och individer att vilja etablera sig i Jönköping och bidra till vår tillväxt.

VÅRA FÖRSLAG FÖR FLER JOBB OCH ETT BÄTTRE FÖRETAGSKLIMAT I JÖNKÖPING:

 • Effektivisera kommunens service och arbeta med servicegarantier och upphandlingsrutiner.
 • Driva en aktiv arbetsmarknadspolitik för att få fler i egenförsörjning genom tydliga krav i försörjningsstödet och en aktiv integration med SFI och validering.
 • Underlätta för besöksnäringen att växa med nya jobb genom samarbeten och kommunala åtgärder för fortbildning.
 • Göra Jönköping till en pilotkommun för gårdsförsäljning av alkohol.
 • Göra företagsklimatet i Jönköping till Sveriges bästa genom täta kontakter och anpassade tjänster mot olika typer av näringsliv i kommun.
 • Längre öppettider för krogar och nattklubbar vilket gynnar valfrihet, företagsamhet och trygghet.
 • Konkurrensutsätt kommunala verksamheter och öppna upp fler kommunala verksamheter för privata aktörer.
 • Jönköping ska vara en ledande kommun inom digitalisering och högteknologi.
 • Fler samarbeten mellan kommun och näringsliv för förbättrad integration, exempelvis företagsförlagd SFI

Ladda ner den här sektionen:

Flygblad5_foretagsklimat

 

Trygghet och säkerhet på gator och torg

I Jönköpings kommun finns problem med brottslighet, våld och otrygghet, precis som i de flesta andra kommuner i Sverige, vilket vi moderater alltid tar på stort allvar. För oss är det en självklarhet att varje gata och torg i kommunen ska vara säker och trygg att vistas på. Man ska även känna sig trygg i sitt hem. Vi kommer aktivt arbeta för att färre ska utsättas för våld, oavsett form, eller känna sig otrygga.

Idag görs det många bra saker i kommunen för att motverka våld och otrygghet, men vi behöver höja nivån och sikta ännu högre. Ska Jönköping vara en attraktiv plats att bo, besöka och etablera på så måste dessa frågor tas på stort allvar.

Moderaterna går till val på riksplanet med flera åtgärder som syftar till att öka säkerheten. Dessa åtgärder skulle bland annat innebära att vi får minst 100 nya poliser i Jönköping att polisernas löner kommer att höjas så att de vill stanna kvar i yrket. Vi har även förslag att skärpa straffen för attacker mot blåljuspersonal.

Moderaterna i Jönköpings kommun vill göra satsningar på att utveckla civilsamhällets insatser. Vi vill även genomföra satsningar på bättre belysning av otrygga platser och kameraövervakning.

 

VÅRA FÖRSLAG FÖR ÖKAD TRYGGHET I JÖNKÖPING:

 • Utveckla civilsamhällets insatser med till exempel polisvolontärer och brottsofferjour.
 • Bättre belysning på utsatta platser.
 • Socialtjänsten ska tilldelas resurser för snabb kontakt med ungdomsbrottslingar.
 • Komplettera med kommunala ordningsvakter för upprätthållande av den allmänna ordningen vid behov.
 • Utökat stöd för brottsoffer.
 • Kartlägga var brott sker och göra preventiva insatser.
 • Kameraövervakning på otrygga platser.
 • Nolltolerans mot knarkhandel.
 • Upprätthålla säkerheten för, och bekämpa våldet mot, blåljuspersonal.

Ladda ner den här sektionen:

Flygblad6_trygghet

 

En ansvarsfull integrationspolitik

Sverige är ett land av möjligheter. Men samtidigt är Sverige ingen kravlös gemenskap. En fungerande integrationspolitik är avgörande för sammanhållningen. Vi vill se en integrationspolitik som skyndar på etableringsprocessen och syftar till att människor ska komma i egen försörjning. Här ser vi att främst tre delar behöver förbättras. Det handlar om de statliga arbetsmarknadsåtgärderna som är alltför rigida och behöver anpassas till de lokala behoven och förutsättningarna.

Det handlar också om samverkan mellan de statliga myndigheterna och kommunen där ett större utrymme för lokala lösningar, gärna med näringslivet, behöver kunna möjliggöras. Det handlar avslutningsvis om kvaliteten på SFI och samhällsintroduktionen som behöver förbättras avsevärt. Hög frånvaro och avhopp är inte acceptabelt och behöver medföra konsekvenser.

 

VÅRA FÖRSLAG FÖR EN FUNGERANDE INTEGRATIONSPOLITIK:

 • Större arbetsmarknadsfokus med förstärkt SFI och bättre matchning till praktik och jobb.
 • Tydligt målarbete för full sysselsättning och egenförsörjning.
 • Möjliggöra starta eget rådgivning genom nyföretagarcentrum som stöds av kommunen.
 • Första mötet som nyanländ ska ske på arbetsförmedlingen och inte socialförvaltningen.
 • Förstärka arbetet för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Näringslivsförlagd SFI i samarbete med näringslivet.
 • Nolltolerans mot barnäktenskap – barn ska få vara barn.
 • Höja personalens kunskap i skolan för att kunna identifiera hedersrelaterat förtryck.
 • Nolltolerans mot månggifte.

Ladda ner den här sektionen:

Flygblad7_integration

 

Ett levande kultur- och fritidsliv i Jönköpings kommun

Kultur, fritidsoch föreningsliv spelar en mycket viktig roll i Jönköping och ger många en meningsfull fritidssysselsättning. Ett rikt kulturliv är berikande för både kommuninvånare och besökare och ger ökad attraktionskraft åt Jönköping. För Moderaterna är det viktigt att stödja och utveckla fritidslivet i Jönköping och gärna i så stor utsträckning som möjligt genom samarbeten och stöd till föreningar och andra delar av civilsamhället.

Vissa sporter och föreningar kräver stora infrastrukturinvesteringar och måste hanteras genomtänkt och långsiktigt för att ge kommuninvånarna bäst valuta för insatsen. En eftersatt grupp som Moderaterna vill stödja är de motorintresserade, vi kommer därför under nästa mandatperiod verka för att Motoralliansen i Jönköping får en plats för att kunna utöva sina sporter under trygga och säkra förhållanden för alla.

Moderaterna vill uppmuntra och stödja kulturaktiviteter och ge fler möjlighet att uppleva och utöva kultur. En konsthall har länge varit en efterfrågad och saknad del av kulturlivet i Jönköping och är en fråga vi ska verka för under kommande mandatperiod. Vi kommer att även arbeta för att fler ska få utöva kultur genom kulturskolan och använda kulturen för att förbättra integrationen.

 

VÅRA FÖRSLAG FÖR ETT RIKT KULTUR­, IDROTT­ OCH FRITIDSLIV I JÖNKÖPING:

 • Förbättra inomhus- och utomhusanläggningarna i kommunen med ett förbättrat underhåll och genomtänkt ekonomisk planering.
 • Simanläggningarna ska klara nuvarande och framtida krav för att kunna arrangera stora sim- och simhoppsmästerskap.
 • Stödja föreningars evenemang och tävlingar för att stärka besöksnäringen och Jönköping som resmål.
 • Satsa på friluftslivet i syfte att att Jönköping ska bli årets friluftskommun 2020.
 • Stötta ridsporten så att ridklubbarna uppfyller moderna behov för sin verksamhet.
 • Möjliggöra en gemensam arena för de olika motorsporterna.
 • Göra konsthallen mer tillgänglig genom fler funktioner och aktiviteter.
 • Utveckla kulturens roll i integrationsarbetet genom till exempel kulturprojekt.
 • Öka tillgängligheten till kulturskolan så att verksamheten blir öppen för fler.

Ladda ner den här sektionen:

Flygblad8_kultur_fritid

 

Ett rent och grönt Jönköping

Det är viktigt att vi värnar och säkrar den unika miljön som Jönköping har med Vättern som granne. Vättern spelar en viktig roll för Jönköpings kommun. Både som friskvattenväkt men också som naturområde. Utsläpp av till exempel läkemedel genom avloppsvattnet i sjöar och vattendrag drabbar såväl djur som människor. Med till exempel avancerad rening av läkemedelsrester i våra reningsverk kan vi se till att Vättern hålls ren och opåverkad även om städer och samhällen växer intill sjön.

Vi vill att Jönköping ska vara grönt och rent. I kommunens tätorter vill vi bygga fler parker och förbättra renhållningen. Vi tror på människors vilja att göra gott och därför ska vara lätt att göra miljövänliga val i Jönköpings kommun. Vi vill underlätta kloka val med mer information utifrån livscykelanalys. Byggande och offentlig upphandling ska i ökad utsträckning basera sig på livscykelanalyser.

Jönköping är i stor utsträckning en jord- och skogsbygd, med ett antal tätorter. Vi tror på äganderätt och förvaltarskapstanken – det man äger vårdar och förvaltar man för kommande generation. När kommunen växer med nya bostäder vill i så stor utsträckning som möjligt undvika att bygga på åkermark. Med en stärkt äganderätt värnas både produktionen, sysselsättningen och den biologiska mångfalden i skog och mark.

 

VÅRA FÖRSLAG FÖR ETT RENT OCH GRÖNT JÖNKÖPING:

 • Verka för grönare tätorter och parker.
 • Håll Jönköping rent!
 • Bevaka Vättern som friskvattentäkt.
 • Vara restriktiva med exploatering av åkermark.
 • Stärkt äganderätt för ökad hållbarhet.

Ladda ner den här sektionen:

Flygblad9_miljo

 

Tillgänglig socialtjänst som gör skillnad

Socialtjänsten har en grundläggande roll och ska vara det yttersta skyddsnätet. Moderaterna vill att socialtjänsten ska bidra till att förebygga, förhindra och bryta utanförskap. För att kunna ge missbrukare bästa möjliga vård genom tät samverkan mellan kommun och region är det viktigt att missbruket klassas som en sjukdom. Vi behöver också inrätta beroendecentrum för olika missbruk så att vi samlar kunskap och expertis på ett effektivt sätt. Vi vill även se riktade insatser på tidigt stadium mot unga missbrukare genom att arbeta med civilsamhället, skolor och föreningar.

Socialtjänsten ska finnas där för barn, unga och vuxna som far illa och som är i behov av ett tillfälligt stöd. Det är samtidigt viktigt att det ställs krav på att var och en tar ansvar för sina egna liv och försörjning. Moderaterna vill även öka samarbetet mellan arbetsmarknad och försörjningsstöd och införa robothandläggning av enklare beslut så att resurser omfördelas till att ge snabbare insats och minimera utanförskap. Detta ger utsatta en bättre möjlighet att snabbt komma tillbaka till självförsörjning. Moderaterna vill även motverka bidragsfusk genom bättre kontroll och uppföljning så att pengarna alltid ger maximal nytta.

LSS har inneburit ökad valfrihet och bättre livskvalitet för personer med svåra funktionsnedsättningar. Under flera år har dock staten genom Försäkringskassan försämrat enskilda personers möjlighet till stöd och hjälp. Detta har inneburit att kommunerna blivit tvungna att träda in och hjälpa de med stora behov. Vi moderater kräver att staten tar sitt ansvar med försäkringskassan som huvudman eller att det skjuts till nödvändiga medel till kommunen så att inte enskilda personer drabbas.

 

VÅRA FÖRSLAG FÖR EN MEDBORGARINRIKTAD SOCIALTJÄNST:

 • Regionen och kommunen arbetar gemensamt med fortsatt plan för skapande av ett beroendecentrum. Ett beroendecentrum som kan erbjuda en samordnad vård och behandling för alla typer av missbruk och beroenden.
 • Arbeta riktat mot barn och unga, genom fritidsföreningar och ute på skolorna, för att förhindra ohälsa och missbruk.
 • Öka stöd till familjer i utanförskap för att stärka barn och unga i deras hemmiljö.
 • Minimera extern vård av ungdomar genom att stärka familj och nätverk på hemmaplan.
 • Ökad rörlighet på bostadsmarknaden för att möjliggöra att snabbare kunna avsluta placeringar och möjliggöra självförsörjning.
 • Arbeta för att minimera behov av försörjningsstöd genom tydligare arbetsmarknadsinriktning.
 • Stärka funktionsnedsattas möjligheter till arbete och annan form av sysselsättning på egna villkor.
 • Ökad kontroll mot bidragsfusk för att pengarna ska hamna där de gör maximal nytta.
 • Samverkan mellan bland annat socialtjänst, skola, föreningar och polis för att förhindra våldsbejakande extremism.
 • Öka valfriheten inom socialtjänsten.

Ladda ner den här sektionen:

Flygblad10_socialtjanst

 

Här ska det vara bäst att åldras

De äldre rankar Jönköping väldigt högt på många områden jämfört med många andra kommuner. Men det är inget som vi moderater kan slå oss till ro med, utan vi vill fortsätta denna positiva utveckling.

En högt prioriterad fråga för många äldre är boendefrågan. Moderaterna vill därför att det ska satsas på boendeformer för äldre i hela vår kommun. För de som är över 85 år kommer vi att arbeta för att man ska kunna få en plats på särskilt boende utan biståndsbedömning. Vi vill även göra satsningar på rehabilitering och arbeta för minskade fallolyckor.

Vi tycker att det viktigt att äldre i behov av vård och omsorg ges så mycket egenmakt som möjligt. Det kan till exempel handla om ökad valfrihet kring måltider och tillagad mat i hemmet som tjänst. Med ökad användning av välfärdteknologi inom omsorgen kan vi underlätta livet både för äldre och personalen. Stödet till anhöriga behöver utvecklas och vi vill se en särskild satsning på anhörigteam.

 

VÅRA FÖRSLAG FÖR ÄLDREOMSORGEN:

 • Satsa på rehabilitering för fler friskare äldre genom hemrehab och rehabverksamhet.
 • Underlätta för att skapa olika boendeformer som kan möta äldres varierande behov.
 • Kommunen ska stimulera tillkomsten av fler seniorboenden och trygghetsboenden genom mark- och bostadspolitik och aktiva stödsystem i hela kommunen.
 • Den goda tillgången på platser i särskilda boenden ska behållas.
 • Pågående projektet ska leda till att nå ensamma äldre och utveckla verksamhet som motverkar ensamhet.
 • Verka för möjlighet till plats på särskilt boende utan bistånds- bedömning för äldre över 85 år.
 • Vidareutveckla valfriheten inom måltidsverksamheten och införa lagad mat i hemmet som tjänst.
 • Höja kvaliteten på mat genom fortsatt satsning på utbildning och rekrytering av kockar.
 • Tillvarata möjligheter med IT och annan ny teknik som hjälpmedel inom omsorgsverksamheten. Det innebär att personal delvis frigörs för att kunna möta det ökade behovet av direkta personliga insatser.
 • Förenkla biståndsbedömningen för äldre.
 • Anhöriga spelar idag en stor och viktig roll för att hjälpa och vårda äldre och därför är det viktigt att anhöriga erbjuds stöd i avlastning m.m. Stöd genom anhörigteamet är en fin verksamhet som ska fortsätta att utvecklas.

Ladda ner den här sektionen:

Flygblad11_aldre

Information

2018-07-03

Ladda ned

Hämta pdf

Dela artikeln:

Följ oss på facebook