Om kvalitetsbedömning av kommunal verksamhet med SKL kommunkompass

Motion,
Om kvalitetsbedömning av kommunal verksamhet med SKL kommunkompass

Bakgrund
Jönköping har i sin vision 2030 pekat ut 4 målbilder, som ska vara ledande för kommunens utveckling det närmsta decenniet.

– Jönköping 2030 är södra Sveriges nav – Jönköping 2030 ska vara en kommun med framåtanda – Jönköping genomsyras av gemenskap, trygghet och öppenhet – Jönköping 2030 är en plats där stad och landsbygd möts

Det är en ambitiös vision vars syfte är stärka Jönköpings varumärke och attraktionskraft mot andra kommuner och samtidigt visa att Jönköping är en bra kommun att leva, verka och bo i.

Syfte

Det finns flera sätt att skatta måluppfyllelse av vision 2030. Närmast är via jämförelser med kommuner i samma storleksordning, med hjälp av Kolada och resultatnätverket R9. I dessa jämförs absoluta tal som, exempelvis storlek på förskoleklasser, andel behöriga lärare etc. Medborgares uppfattning om den kommunala servicen skattas via nöjdhetsindex. För båda skattningarna får Jönköping ett gott betyg i jämförelse med jämnstora kommuner. Ett annat resultat vore skrämmande eftersom Jönköping har en kommunal skattesats som väsentligt överstiger de flesta andra kommunerna i jämförelsen. Samtliga kommuner måste kommande år möta ett kärvare ekonomiskt läge, varför det är viktigt att belysa kvaliteten i den kommunala servicen i förhållande till uttagen skattesats.

Ett sätt att skatta kvaliteten är att använda SKL kommunkompass. Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg. Det är anpassat till kommunal verksamhet genom att det belyser kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Sedan starten 2002 har SKL genomfört cirka 200 utvärderingar i olika kommuner. Verktyget utvärderar vad och hur hela kommunen gör för att:
• utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet
• utveckla styr- och uppföljningssystem
• utveckla effektiva verksamheter som producerar tjänster med hög kvalitet
• skapa goda arbetsplatser och delaktiga med arbetare
• skapa goda förutsättningar för tillväxt och samhällsbyggande i hela den geografiska kommunen.
En kommunkompassutvärdering är en viktig del i nomineringsprocessen för att utse Sveriges kvalitetskommun.

Yrkande
Med hänvisning till vad som anförts i motionen yrkar jag;
• att Jönköping beställer en utvärdering enligt SKL kommunkompassen
• att en sådan utvärdering genomförs regelbundet för att mäta utvecklingen över tid.

Ulf Månsson (M)
https://skl.se/demokratiledningstyrning/stodforattstyraochleda/attstyraforresultat/kommunkompassenutvarderingsverktyg.683.html

Information

2019-05-17

Ladda ned

Hämta pdf

Dela artikeln:

Kontaktperson

Följ oss på facebook