Folk och företag ska välja Jönköping istället för storstan!

Storhetsvansinne? Nej, vi tycker inte det. Genom att satsa på näringslivet och besöksnäringen vill Nya Moderaterna göra Jönköping ännu mer attraktivt.

Det ska vara enkelt att bo, besöka och etablera sig i Jönköping.

Vi har det bra här i Jönköpings kommun. Vi kan glädja oss åt ett unikt läge vid sjöarna, ny spännande arkitektur och en landsbygd i världsklass. Vi har fantastiska möjligheter som vi, tyvärr, inte alltid ser själva. Nya Moderaterna i Jönköpings kommun vill att vi ska upptäcka och utveckla allt det goda som vi har, till något ännu bättre.

– Vi måste visa att vi vill! Att det finns en framåtanda i Jönköpings kommun och att vi är beredda att samarbeta för att göra Jönköping mer attraktivt. Då väcker vi entusiasmen både hos invånarna och hos folk och företag utifrån. Att vi kan, det vet vi redan: stadsbyggnadsvisionen är ett bra exempel på ett framgångsrikt projekt, säger Kent Ly som är vice gruppledare för Moderaterna i Jönköping och även leder en arbetsgrupp för attraktivitet och näringsliv på förbundsnivå.

Inom platsmarknadsföringen brukar man tala om att man måste hitta det unika hos en plats. Och det unika är ofta de människor som bor och verkar på platsen. Lokala entreprenörer som får saker och ting att hända, och som tar nya initiativ som kan kopplas till platsen.

– Attraktionskraft är den mest komplexa utmaningen som en kommun ställs inför, eftersom alla delar hänger ihop. För att vara attraktiva måste vi ha ett helhetserbjudande med bra arbets- och utbildningsmöjligheter, boende, vård, skola och omsorg och samt möjligheter till fritidsaktiviteter och upplevelser utöver det vanliga. Genom att satsa på entreprenörskap, näringsliv och besöksnäring vill vi i Nya Moderaterna skapa en positiv drivkraft som påverkar alla de här områdena. Då blir det attraktivt att investera i kommunen, både för företagen och för individen, säger Kent Ly.

Det här vill Nya Moderaterna i Jönköping göra för att stärka kommunens attraktionskraft:

Fler och mer varierade bostäder

Bostadsfrågan är oerhört viktig för attraktiviteten och i dag finns det för få bostäder i Jönköping. Nya Moderaterna vill öka bostadsbyggandet så att Jönköping blir en attraktiv etableringsort för företag och deras anställda. Det ska vara enkelt att fatta beslutet om flytt från storstan till Jönköping. Och det räcker inte med bostadsrätter – vi måste kunna erbjuda många olika typer av boenden som möter behoven i livets olika faser. Vi måste få fram fler tomter för att tillgodose efterfrågan från barnfamiljer att bygga eget. Vi vill också verka för fler studentbostäder så att studenterna väljer att flytta hit och studera vid Jönköping University.

Investeringar i infrastruktur

En bra infrastruktur är avgörande för att människor och företag ska vilja etablera sig i Jönköping. Goda kommunikationer är också viktiga för att näringslivet, turism och mässverksamhet ska kunna utvecklas. Nya Moderaterna i Jönköping vill arbeta för fortsatta satsningar på Jönköpings flygplats, ut- och ombyggnaden av E4 och våra riksvägar. Vi vill också verka för bättre vägar och kommunikation både i stadskärnan och på landsbygden.

Ökad social trygghet

Möjligheten till ett rikt vardagsliv är avgörande för att Jönköpings kommun ska upplevas som attraktiv. Nya Moderaterna i Jönköping vill utveckla barnomsorg, skola och äldrevård och skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid för alla åldrar.

Bättre kompetensförsörjning

En bred kompetensbas är viktig för att företag ska välja att etablera sig i Jönköping. Nya Moderaterna i Jönköping vill se omfattande investeringar i utbildning – från grundläggande till akademisk nivå. Vi tycker också att det behövs större bredd och spets på yrkesutbildningarna och kommer att verka för högskoleutbildningar i Hospitality Management, som kan bidra till att utveckla besöksnäringen i Jönköpings kommun.

Fler upplevelser

En spännande och inspirerande stad är viktigt för attraktionskraften. Företag väljer att etablera sig i Jönköping om vi skapar förutsättningar för deras anställda att trivas. Turisterna väljer Jönköping om vi kan erbjuda fler upplevelser. Nya Moderaterna vill ha ett ännu tydligare visionsarbete för stads- och landsbygdsutvecklingen. Vi vill skapa en väl fungerande kollektivtrafik och verka för en spännande mix av butiker, restauranger och upplevelser. Vi behöver också skapa bättre förutsättningar för kulturen. Att kunna erbjuda ett bra kulturutbud är, liksom en varierad matkultur, viktig för attraktionskraften. Vi är också beredda att se över serveringstillstånd och öppettider. Med generösa öppettider får vi ett mer differentierat nöjesliv där fler människor från olika samhällsgrupper rör sig i staden. Det ger en tryggare stadsmiljö och skapar mångfald.

Enklare regler och mindre krångel

Nya Moderaterna vill se ett tydligare och effektivare ledarskap. Enklare regler och snabba besked ska underlätta för den som vill starta upp, utveckla eller flytta sin verksamhet till Jönköping.

Att satsa på näringslivet för att utveckla Jönköpings attraktionskraft är ett smart drag, säger Kent Ly.

– Det är viktigt att företag och kommun går hand i hand. Ett gott företagsklimat ökar tillväxt och inflyttning. Det handlar om de stora sammanhangen. Ju fler företag som får möjlighet att öka omsättningen och driva ett lönsamt företag, desto större möjligheter får vi att utveckla skola, omsorg och alla de andra delar som driver ett attraktivt samhälle. Vi skapar en positiv spiral!

Information

2018-02-02

Dela artikeln:

Följ oss på facebook