Trygghet fordrar kameror

Vi läser dagligen om rån sker mot barn och unga, att blåsljuspersonal blir angripna när det utför sitt arbete, om sprängningar i bostadsområden. Enligt Brå:s preliminära statistik över anmälda brott för 2019 framgår bl.a. att ökning skett av personrån mot barn med 31 procent, att personrån mot vuxna ökat med 5 procent, att våldtäkter mot kvinnor(18 år eller äldre) ökat med 10 procent och att narkotikabrott ökat med 6 procent. Att användningen av narkotika i Sverige under 2000-talet har varit mera omfattande jämfört med tidigare och att tillgången till narkotika har ökat under 2000-talet framgår av CAN:s rapport om drogutvecklingen i Sverige 2019. Utvecklingen är oroväckande.

Polisens besked att de inte har tillräckligt med resurser för att sätta upp övervakningskameror på brottsutsatta platser i Jönköping är därför ytterst tråkigt eftersom vi anser att det är nödvändigt och angeläget att fler kameror sätts upp på offentliga platser som en del i arbetet att öka tryggheten och säkerheten i Jönköping. Kamerorna kan användas som ett effektivt verktyg i det brottsutredande arbetet men även ha viss brottspreventiv effekt. Av delbetänkandet i kamerabevakningsutredningen från 2018 hänvisar man till en rapport i vilken det finns en analys av kamerabevakningens effekter på olika typer av brott. I underlaget för analysen finns flera länder däribland Sverige. När det gäller narkotikabrott uppvisades en minskning om ca 20 procent i de bevakade områdena jämfört med kontrollområdena. Fordonsrelaterade brott minskade med 14 procent. Även egendomsrelaterade brott minskade. Några större effekter gällande antalet våldsbrott eller störning av allmän ordning visades dock inte. Även om några större effekter inte uppvisades så kan videoupptagningar ändå få stor betydelse i det brottsutredande arbetet just vad gäller exempelvis våldsbrott och rån. Av rapporten framgår att störst effekt uppvisades i de områden där det fanns två eller flera brottsbekämpande åtgärder, såsom ökad polisnärvaro, sociala insatser eller förbättrad belysning. Brottsligheten minskade med 34 procent i dessa områden jämfört med kontrollområdena, vilket är en betydande minskning. 

På flera platser i Jönköping har utomhusbelysningen förbättrats, vilket är åtgärder i rätt riktning. Det behöver dock göras mer! I vår valplattform framgår att vi utöver ökad utomhusbelysning och kameraövervakning kommer att arbeta för fler polisvolontärer, att socialtjänsten tilldelas resurser för snabb kontakt med ungdomsbrottslingar, att införa kommunala ordningsvakter vid behov, att utöka stödet för brottsoffer, att kartlägga brottsplatser och arbeta med preventiva insatser samt mot en nolltolerans mot droghandeln i Jönköping.

I och med att polisen har gett besked att det inte har tillräckliga resurser att sätta upp övervakningskameror på brottsutsatta platser i Jönköping och då det dessutom framkommit att avgiften för fortbildning av ordningsvakter kommer att mångdubblas, vilket troligen kommer leda till färre ordningsvakter så förutsätter vi att den politiska kommunledningen snarast initierar en fördjupad dialog med polisen om vilka åtgärder och alternativ som är nödvändiga för att öka säkerheten och tryggheten i Jönköping.

Kent Ly (M)
Tommy Nordman (M)

Följ oss på facebook