100 anledningar att rösta på Moderaterna i EU-valet

1. Vi gör Sverige tryggare.

Stoppa den fria rörligheten för kriminella

2. Förstärk EU:s polisbyrå, Europol, med fördubblade resurser och utökade
befogenheter.

3. Inrätta en ny, operativ europeisk polisstyrka för att bekämpa illegala vapen och narkotika.

4. Europol ska etablera ett särskilt center som är inriktat mot stöldligorna.

5. Dömda EU-medborgare ska utvisas till sina hemländer och deras fria rörlighet ska begränsas.

6. EU-medborgare ska avtjäna fängelsestraff i sina hemländer.

7. Öka utbytet av information mellan nationella myndigheter i
brottsbekämpande syfte.

8. Stoppa handeln med europeiska pass. Stärk kampen mot terrorismen

9. Ökade resurser i arbetet mot terrorism
Stärk Europols anti-terrorcenter.

10. Gemensamma EU-regler för att stoppa utländsk finansiering av extrema
trossamfund.

11. Spärrlista för att hatpredikanter inte ska tillåtas att resa in i EU och sprida extremism.

12. Sverige ska ansluta sig till den Europeiska åklagarmyndigheten, som
även ska arbeta mot terrorism.

13. Fördjupat samarbete för att förhindra penningtvätt och terrorfinansiering.

Värna fri- och rättigheter

14. Ökade resurser till en EU-fond som ska motverka antisemitism, hatbrott och radikalisering i Europa med en särskild satsning på att utbilda skolungdomar om Förintelsen, genom bland annat studieresor.

15. Alla EU:s medlemsländer ska respektera
minoriteters rättigheter.

16. Driv på för att öka jämställdheten inom
Europa.

17. Registrerade partnerskap och samkönade äktenskap som ingåtts i Sverige ska erkännas i hela EU.

18. Hbtq-personers rättigheter ska få en mer framskjuten roll i EU:s biståndspolitik.

Minska utsattheten och stoppa tiggeriet

19. Använd ekonomiska påtryckningsmedel för att Bulgarien och Rumänien ska ta ansvar för sina medborgare.

20. Villkora Bulgariens och Rumäniens inträde i Schengen med att
diskrimineringen av den romska minoriteten ska upphöra och att deras medborgare inte söker sig till andra medlemsländer för att tigga.

Fördjupat utrikes-och säkerhetssamarbete

21. Förstärk EU:s gemensamma utrikespolitik.

22. Möjliggör ett effektivare beslutsfattande inom EU i utrikespolitiska frågor.

23. Stärk det europeiska försvarssamarbetet och EU:s cyberförsvar, som ett
komplement till Nato.

24. Behåll sanktionerna mot Ryssland och utöka dem om utvecklingen fortsätter åt fel håll.

25. Stöd till Östliga partnerskapet och länderna på västra Balkan som utsätts för rysk maktpolitik.

26. Inför Magnitskijlagstiftning på EU-nivå.

27. En bred och djup Kinastrategi ska komma på plats.

Säkra demokratin

28. EU-medel ska inte betalas ut till medlemsländer som bryter mot rättsstatens principer.

29. Sverige ska fortsätta att fullt ut stödja de pågående EU-processer som kan leda till att rösträtten i EU dras in för de aktuella länderna, just nu Ungern och Polen.

Kärnkraft är klimatsmart

30. Ersätt målet för förnybar energi med ett mål om fossilfri energi, där kärnkraft inkluderas.

31. Fördubbla EU:s kärnkraftsbudget.

32. Exportera mer klimatsmart el från kärnkraft inom Europa.

33. Bygg ihop medlemsländernas elnät, genom ökade investeringar och en höjd målsättning för sammanlänkning.

Minska utsläppen

34. Skärpta klimatmål.
Senast år 2050 ska EU vara klimatneutralt.

35. Alla EU:s medlemsländer måste ta sin del av ansvaret för att minska utsläppen.

36. Länka ihop EU:s utsläppshandel med motsvarande system i flera länder utanför EU.

37. Utvidga EU:s utsläppshandel till fler sektorer.

38. Skärpt klimatfokus i biståndet för att minska utsläppen.

39. Minska utsläppen, inte resandet.
Omförhandla det internationella avtal som omöjliggör beskattning av flygbränsle.

Östersjön ska vara ett
levande innanhav

40. Öka återvinningen av plast och minska nedskräpningen. I takt med teknikens utveckling ska fossilbaserade plaster fasas ut.

41. Kraftsamla för att minska övergödningen i Östersjön.

42. Sätt stopp för överfiske och skadlig bottentrålning.

43. Förbättrad kemikaliepolitik.
Förbjud och fasa ut bevisat farliga ämnen.

44. Ställ tuffare krav i EU:s avloppsdirektiv.

Använd skogen för grön omställning

45. Värna självbestämmandet över den svenska skogen.

46. Tillsätt en äganderättsutredning med fokus på jord- och skogsbruk.

47. Använd och bruka skogen för att nå våra klimatmål.

48. Verka för att EU:s långsiktiga klimatstrategi skapar bra förutsättningar för aktivt skogsbruk.

Stå upp för svenska bönder och svenskt livsmedel

49. Hela livsmedelskedjan ska vara säker och hållbar genom bättre kontroller.

50. Bekämpa matfusk och bedrägerier genom stärkt samarbete på EU-nivå.

51. Stoppa matsvinnet, exempelvis genom en mer rättvisande datummärkning.

52. Reformera EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

53. EU:s jordbruksstöd ska betalas ut i tid.

54. Upphäv exportförbudet som gäller för snus.

Försvara den svenska jakten

55. Beslut om jakt ska fattas i Sverige, inte av EU.

56. Nej till förslag som gör det svårare för laglydiga jägare och sportskyttar.

57. Sverige ska erkänna EU:s vapenpass.

Mer kontrollerad invandring

58. Stärk EU:s gräns- och kustbevakning, Frontex, för att förbättra kontrollen över EU:s yttre gräns.

59. Ankomstcenter för asylsökande vid EU:s yttre gräns, för en snabb och rättssäker prövning.

60. EU-gemensamma regler för beviljande av asyl. Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel.

61. Fler samarbeten som det mellan EU och Turkiet, för att bättre kunna hantera invandringen.

62. Ett gemensamt kvotflyktingsystem ska på sikt införas i EU.

63. Skärpta straff för människosmuggling och EU-gemensamma minimistraff.
Förstärkt återvändande

64. EU-gemensam säkra länder-lista, för snabb prövning av asylansökningar som är uppenbart ogrundade.

65. Fler återtagandeavtal, för att förenkla det faktiska återvändandet.

66. Förlängd preskriptionstid för ny asylansökan.

Fler experter till Europa

67. Underlätta arbetskraftsinvandring till EU, särskilt för högkvalificerad arbetskraft. Fördjupa den inre marknaden

68. Fördjupa den inre marknaden, särskilt för tjänster.

69. Olika yrkeskvalifikationer i medlemsländerna ska kunna erkännas på liknande sätt som vi erkänner varandras varor.

70. Förverkliga en digital inre marknad.
Europa ska leda digitaliseringen.

71. Bygg ut digital infrastruktur för 5G.

72. En modern och konkurrenskraftig upphovsrätt, men inte länkskatt och
uppladdningsfilter.

Bättre villkor för företag och mindre byråkrati

73. Kraftfullt regelförenklingsarbete på EUnivå.
1 000 byråkratiska regler ska bort.

74. Utöka och fördjupa Refit-programmet, som syftar till att göra lagstiftningen så effektiv som möjligt.

75. Motverka överimplementering. EUdirektiv ska som huvudregel genomföras
på miniminivå.

76. Tydligare konsekvensutredningar av EUlagstiftning.

Ökad handel över gränserna

77. Fler och nya handelsavtal bör slutas, bland annat med Australien och Nya Zeeland, USA, Mexico, Chile, ASEANländer som Indonesien och Malaysia samt tullunionen Mercosur, som består av flera länder i Sydamerika.

78. Säkra en god handelsrelation med Storbritannien efter Brexit.

79. Moderna frihandelsavtal som tar tillvara på digitalisering och e-handel.

80. Ett grönt frihandelsavtal bör bli verklighet.

81. Frihandelsavtalen ska innehålla småföretagarkapitel.

En budget som fokuserar på rätt saker

82. EU-budgeten ska användas till att lösa gemensamma problem som brottslighet och klimatförändringar.

83. Omprioriteringar i budgeten ska genomföras, framför allt genom minskningar av bidragen mellan medlemsländer.

84. Ställ tydligare krav på länder som tar emot EU-bidrag.

85. Nej till EU-skatter.

86. Sveriges avgift till EU ska inte öka, utan på sikt minska.

87. EU:s budget får inte växa i storlek, i förhållande till BNP.

88. Europaparlamentet ska inte ha säten i olika städer.

Mer innovation och högkvalitativ forskning

89. EU ska bli världsledande inom forskning.
Fördubbla investeringarna i forskning och innovation.

90. Vetenskaplig kvalitet ska vara vägledande för tilldelning av forskningsmedel.

91. Sverige ska få större andel av EU:s resurser för forskning och innovation.

Trygghet och mer rättvis konkurrens

92. Säkerställ att trygghet och goda villkor råder på arbetsmarknaden, utan att kompromissa om den svenska arbetsmarknadsmodellen.

93. Förstärkt samarbete för att upprätthålla ordning och reda samt rättvis konkurrens.

94. Lagar om kör- och vilotider samt avgifter ska upprätthållas inom transportbranschen.

95. Polisen i hela EU måste få tillgång till mer elektronisk övervakning av yrkestrafiken.

96. Implementera åtgärder mot skattefusk och skatteflykt, som land-för-landrapportering och ökat informationsutbyte mellan nationella skattemyndigheter.

Framtida vägval för EU och Sverige

97. Ett svenskt medlemskap i euron är inte aktuellt.

98. Inga nya institutioner för eurozonen, som skulle påverka övriga medlemsländer.

99. Sverige ska i nuläget inte vara medlem i bankunionen.

100. Motverka den sociala pelaren. EU ska inte detaljreglera svensk arbetsmarknad eller vår välfärdsmodell.

Information

2019-05-25

Dela artikeln:

Följ oss på facebook